به زودیچند صفحه آیا می دانید برای دانلود در داخل وبلاگ قرار می گیرد
و آیا می دانید های بیشتردر ادامه مطلب

آیا می دانید موش کور قادر به حفر تونلی به طول9کیلومتر تنها در یک شب می باشد؟
آیا می دانید که اثر سیب در بیدار نگهداشتن افراد در شب بیشتر از قهوه و کافئین است؟
آیا می دانید که تقریبا نیمی از کل نشریات جهان در دو کشور آمریکا و کانادا منتشر میگردد.
آیا می دانید به طور متوسط روزانه،12نوزاد به خوانواده ها اشتباه داده می شوند.
آیا می دانید زنان دو برابر مردان چشمک میزنند.


برگرفته شده از کتاب های آیا می دانید
آیا می دانید های بیشتر در بقیه روز ها